Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

ESA s.r.o. (dále jen „ESA“) přistupuje k ochraně vašich osobních údajů zodpovědně. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se týká způsobu užívání a zpracování vašich osobních údajů společností ESA v souladu s Obecným nařízením na ochranu osobních údajů EU č. 2016/679 (GDPR), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018.

ESA bude ve vztahu k vašim osobním údajům a pro účely legislativy týkající se ochrany osobních údajů správcem údajů. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje, jak budou vaše údaje shromažďovány, zpracovávány, předávány a uchovávány a jaká jsou vaše práva ve vztahu k těmto údajům. 

1. Údaje o společnosti
ESA s.r.o. 
 
sídlem Oldřichova 158, Kladno – Dubí, PSČ 272 03 
IČ: 463 51 141, DIČ:CZ46351141
Zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 11538


2. Jaké osobní údaje shromažďujeme? 
ESA shromažďuje a zpracovává Vaše osobní údaje pro různé účely. ESA shromažďuje a zpracovává kontaktní údaje v kontextu poskytování svých služeb svým obchodním kontaktům, mimo jiné:
Oslovení (např. pan, paní) 
Jméno a příjmení
Pracovní pozice
Adresy provozoven
Služební telefonní čísla
Služební emailové adresy
Tyto údaje jsou zpracovávány pro následující účely:
abychom Vás mohli kontaktovat;  
abychom mohli zpracovat vaši žádost; 
abychom mohli plnit smlouvu; 
abychom mohli zpracovat vaši objednávku a informovat vás o jejím stavu. 


3. K čemu tyto osobní údaje budeme používat? 
ESA shromažďuje a uchovává výše specifikované údaje za účelem zpracovávání vašich údajů. Osobní údaje nepředáváme třetím stranám, se kterými nemáme uzavřenu smlouvu o zpracovávání osobních údajů. S těmito stranami (zpracovateli) uzavíráme potřebné smlouvy pro zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů. 
Dále tyto informace neposkytujeme třetím stranám, pokud to nevyžaduje nebo neumožňuje zákon.  

Vaše osobní údaje budeme uchovávat v našem Systému pro řízení vztahů se zákazníky (CRM). Přístup k vašim osobním údajům uloženým v těchto systémech můžeme umožnit zaměstnancům nebo přidruženým osobám, včetně Hitachi Transport System Ltd.


4. Odůvodnění zpracovávání údajů
Nařízení GDPR je založeno na specifických principech, ze kterých vyplývají podrobné povinnosti a omezení. Ve zkratce, osobní údaje musí být: 
zpracovávány zákonně, korektně a transparentně („zákonnost, korektnost a transparentnost“) 
shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely („účelové omezení“); 
přiměřené, relevantní a omezené  na nezbytný rozsah („minimalizace údajů“); 
přesné a aktualizované („přesnost“); 
uchovávány po dobu ne delší, než je nezbytné („omezení uložení“); 
náležitě zabezpečeny („integrita a důvěrnost“). 
Existují tři důvody, které jsou pravděpodobně nejrelevantnější pro zpracovávání údajů v rámci ESA:

1.       fyzická osoba dala svůj souhlas se zpracováním údajů; 
2.       zpracovávání je nezbytné pro plnění smlouvy; 
3.       zpracovávání je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce údajů. 

5. Vaše práva coby subjektu údajů ve vztahu k údajům
Jako subjekt údajů máte práva, která jsou uvedena v legislativě na ochranu osobních údajů, která můžete vykonávat tak, že kontaktujete ESA na kontaktní adrese uvedené v bodě  8. Mezi vaše práva ve vztahu k vašim osobním údajům patří zejména:
požadovat přístup k jakýmkoli osobním údajům;
zabránit zpracovávání vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;
požádat o opravu nepřesných osobních údajů;
právo požadovat výmaz vašich osobních údajů;
vznést námitku proti automatizovanému zpracovávání nebo profilování, ze kterého plynou právní účinky;
právo obdržet osobní údaje, které o vás uchováváme, ve strojově čitelném formátu.
 
6. Technická a organizační opatření  
Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření na ochranu vašich osobních údajů proti nezákonnému zpracovávání, například jsme přijali následující opatření:
Všechny osoby, které mohou zpracovávat vaše osobní údaje pro ESA, jsou povinny zachovávat mlčenlivost ve vztahu k těmto údajům. 
Ve všech našich systémech používáme strategii uživatelských jmen a hesel; 
Užíváme ‚pseudonymizaci‘ a zajišťujeme šifrování osobních údajů, je-li k tomu důvod; 
Osobní údaje zálohujeme, abychom je mohli obnovit v případě fyzických nebo technických nehod; 
Pravidelně naše opatření testujeme a provádíme jejich evaluaci;
Naši zaměstnanci byli poučeni o důležitosti ochrany osobních údajů. 

7. Doba uchovávání
ESA neuchovává osobní údaje po dobu delší než nezbytně nutnou pro účely, pro které byly poskytnuty nebo požadovány zákonem. 

8. Stížnosti
Dotazy, komentáře a požadavky ve vztahu k tomuto prohlášení o ochraně osobních údajů vítáme, prosím adresujte je na emailovou adresu ochranaosobnichudaju@esa-logistics.eu


     Mapa webu      RSS kanál      XML Sitemap     

Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2018